Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Boerhoorn uitnodiging jaarvergadering

 

Uitnodiging jaarvergadering

Aan de inwoners van Westenesch.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering op:

            MAANDAG  25 MAART 2019 OM 20.00 UUR BIJ MANEGE DE EEKWAL.

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2018 (zie bijlage)
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

Aftredend; fam. Hofstra. Nieuwe commissie; fam. Jan Fransen en fam. Jans Fransen. Reserve; fam. Jan Eising

 1. Verslag secretaris
 2. Bestuurssamenstelling

Sonja Wijkstra treedt na 5 jaar af. Voorgedragen als nieuw bestuurslid; mevr. Marjoleine Bos.

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden

aangemeld

 1. Samenstelling activiteitencommissie

Aftredend; Harrie van Tongeren, Peter Boonstra

Nieuwe leden; Alko Klaassens en Bert Elling

 1. Rondvraag
 2. Sluiten van het officiële gedeelte van de vergadering

Korte  pauze

 

Na de pauze een presentatie door Gerben Dijkstra:

“Het landschap rond Westenesch in historisch perspectief”

 

Gerben Dijkstra doet voor de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe onderzoek naar ‘oude’ elementen in de omgeving van ons dorp: archeologische vondsten, hunebed, ‘wandelende dorpen’, de Noordbargeres in 1645, de Schimmeres, oude wegen, het Jeudenveentien (“Douwes veentien”),  Oranjekanaal etc.. Kortom: Gerben heeft veel te vertellen over onze woonomgeving!

 

Na de presentatie kan er onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.

We rekenen op uw komst!

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

 

NB:        Paasvuur 2019

Op zaterdag 16 maart om 10 uur zullen de hekken aan de Blikveldweg worden geplaatst. Voor het plaatsen worden vrijwilligers gevraagd. In verband met het weer en op verzoek van inwoners kan er dit jaar al vanaf 16 maart, door inwoners van Westenesch, takken worden gestort op de bekende plaats aan de Blikveldweg. Er is gekozen voor 6 stortdagen: 16/3; 23/3; 30/3; 6/4; 13/4; 20/4.

Als bestuur gaan wij er vanuit dat Westenesschers weten wat er gestort mag worden en wat niet(!).

Jaarverslag vergadering Dorpsbelangen Westenesch mei 2018

Beknopt verslag Jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

14 mei 2018

Manege De Eekwal

 

 Opening

Voorzitter opent de vergadering en de voorlopige agenda wordt akkoord bevonden.

 1. Mededelingen

Afzeggingen: Trista Kroeze en partner

Nannet Arndt

 1. Notulen vorige jaarvergadering
 • Punt 9: toevoegen nieuwe leden: Harry van Tongeren en Peter Boonstra
 1. Verslag penningmeester (overzicht uitgereikt ter vergadering)
 • Opmerkingen: de budgetten voor de EOP’s worden door de gemeente vastgesteld
 • Rekening notaris is een jaar later ingeboekt
 1. Verslag kascommissie
 • De commissie gaat akkoord en verleent decharge
 • De nieuwe leden voor het komende jaar zijn fam. Hofstra, fam. Jan Fransen en reserve-familie Jans Fransen
 1. Verslag secretaris
 • H. Houwing stelt een vraag over het onderhoud van de wegen op de es. Het bestuur houdt dit onder aandacht van de gemeente.
 • Verslag vorige vergadering wordt akkoord bevonden
 1. Bestuurssamenstelling
 • Ina Uilders treedt af als penningmeester
 • Geert Gruppen wordt benoemd als nieuwe penningmeester
 1. Nieuwe activiteitencommissie
 • Aftredend Annelies Meyer en Miranda Jipping
 • Nieuwe leden Ina Houwing en Grietje Zwaving

Buiten de georganiseerde activiteiten door de commissie is het bestuur blij met de andere activiteiten zoals bijvoorbeeld de tochten met de oude tractoren en de 40 jaar oude Kaartclub.

 1. Beleidsnotitie Westenesch

Deze notitie heeft als doel:

 • Verantwoording naar de gemeente Emmen
 • Doelstelling voor de komende jaren.

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op het beleidsplan, waarna het unaniem wordt aangenomen.

 1. Rondvraag
 • Fietspad tussen Sluisvierweg en Westenesch is slecht
 • De opbrengst van de Goede Doelenpot (carbidschieten) wordt door het bestuur verdubbeld
 • Straatnaambord “Schietbaanweg”: Hoe heet nu de overzijde van de N381?
 1. Voorzitter sluit de vergadering

 Korte pauze

 

 1. Uitleg van notaris Fokke de Vries over: “”Moet ik mijn huis opeten als ik naar een zorginstelling ga?”. Het gaat te ver om dit in het verslag op te nemen. Belangstellenden wordt aangeraden contact op te nemen met het Notariaat Suydenvelt. Voorzitter bedankt Fokke de Vries.

Schaatsen Thialf

Wie gaat er mee schaatsen in Heerenveen??

De bus vertrekt om 19.15 (van de Brink) op 15 februari.

Voor dorpsgenoten zijn bus en toegang gratis, aanhang betaald 7 euro. Consumpties zijn voor eigen rekening. De avond is bedoeld voor alle inwoners van Westenesch, je kunt ook alleen meegaan om te kijken.

Basisschoolkinderen graag onder begeleiding van ouders.

Vergeet niet je schaatsen mee te nemen!

Opgave bij Jarno Uilders voor 5 februari, 640665/ 06-31356599 (bellen na 17.00 uur).

 

Boerhoorn december 2018

 

Aan de inwoners van Westenesch

December 2018

Beste inwoners,

Hierbij ontvangt u informatie over een aantal onderwerpen. Het betreft het volgende:

Carbidschieten

Data oud papier 2019

AED

Zonnepanelen

 

Carbidschieten:

In november heeft een evaluatiegesprek carbidschieten 2017 plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Emmen. Bij dit gesprek waren aanwezig Henk Fransen, Henk Reinders, Henk Jan Reinders en vanuit het bestuur Cees Antoons en Riekus Ensing. Naast een korte evaluatie van afgelopen jaar ging het gesprek voornamelijk over carbidschieten dit jaar. Onze insteek was: “Carbidschieten voor Westenesch hoort op de brink”.

Het gesprek heeft voor ons als Westenesch niet veel nieuws opgeleverd. De ambtenaren van de gemeente geven aan dat zij zich moeten houden aan de APV van de gemeente Emmen waarin is opgenomen dat binnen een straal van 75 meter tot bebouwing niet geschoten mag worden. Vanuit het dorp is aangedrongen op een onderhoud met de burgemeester, Eric van Oosterhout. Dit gesprek met de burgemeester heeft onlangs plaats gevonden. Eric van Oosterhout vindt carbidschieten horen bij een stuk cultureel erfgoed van Drenthe en is van mening dat dit gebruik als het kan ook op de brink van Westenesch plaats moet vinden. Alleen is de gemeente gebonden aan de opgestelde APV. We hebben nadrukkelijk ons standpunt naar voren gebracht en geprobeerd de randen van het mogelijke op te zoeken. Echter hebben we samen geconcludeerd dat schieten op de brink niet mogelijk is. Dit jaar wordt dus opnieuw afgezien van carbidschieten op de brink. Volgend jaar november wordt opnieuw het gesprek aangegaan met de burgemeester.

 

Dat houdt dus in dat het carbidschieten 31 december aan de Schapenveenweg wordt georganiseerd.

 

Data oud papier 2019:

 

12 januari                                           13 juli

  9 maart                                             14 september  

11 mei                                                   9 november

2 januari                                           13 juli

  9 maart                                             14 september  

11 mei                                                   9 november

Betreft:               Zonnepanelen

 

Beste inwoners,

 

Op 20 november heeft het bestuur een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin naast het onderwerp “AED” door de gemeente Emmen in algemene zin de mogelijkheden mbt de collectieve aanschaf en plaatsen van zonnepanelen zijn gepresenteerd.

In ons dorp is het niet altijd voor eigenaren mogelijk op hun daken panelen te plaatsen. Welke mogelijkheden biedt een collectieve aanpak in Westenesch? In omringende dorpen is een dergelijke collectieve aanpak in de praktijk al opgepakt (bv. zonnepark Oranjedorp en Scholtenzathe).

 

Na afloop van de presentatie is geïnventariseerd welke inwoners belangstelling hebben om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in Westenesch. Van de aanwezige inwoners heeft een kleine groep aangegeven belangstelling te hebben om verder onderzoek te doen.

 

Om nu een volgende stap te zetten is het noodzakelijk te weten wie belangstelling heeft. Met deze groep zal onder begeleiding van de gemeente Emmen en mogelijk andere deskundigen een vervolg bijeenkomst worden georganiseerd waarin gewerkt wordt aan een nadere, concrete, uitwerking van de mogelijkheden.

 

Aan belangstellenden wordt gevraagd onderstaand formulier in te vullen, af te knippen en op het moment dat de jaarlijkse contributie wordt geïnd in te leveren. U ontvangt t.z.t een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst.

 

——————————————————————————————————————————–

(naam) ……………………………………….………………., (adres)…………………………………………………………………  is geïnteresseerd in nader onderzoek van de mogelijkheid tot collectieve aanschaf en plaatsen van zonnepanelen.

Betreft:               AED

 

Beste inwoners,

 

Op 20 november heeft het bestuur een informatiebijeenkomst georganiseerd betreffende het gebruik van een AED. We zijn door firma Jeurissen voorgelicht over de mogelijkheden van een AED en er is aan het eind van de presentatie geïnventariseerd hoeveel belangstelling er bestaat een trainingsbijeenkomst te volgen. Het blijkt dat er voldoende belangtelling is. Daarom organiseren we met het genoemde bedrijf in februari een training AED. De training wordt gefinancierd door Dorpsbelangen Westenesch en is dus voor de deelnemers gratis. Tevens zal Dorpsbelangen het plaatsen van een of meerdere AED’s financieren.

 

De bijeenkomst zal worden georganiseerd op dinsdagavond 12 februari van 19.00 uur tot 22.15 uur bij “De Eekwal” in “De Ruif”.

 

Een groep kan maximaal uit 12 personen bestaan. Mocht er meer belangstelling zijn dan worden er twee bijeenkomsten gepland. De tweede training zal dan zijn op zaterdag 16 februari van 09.00 tot 12.30 uur bij “De Eekwal”. Eind januari volgt een persoonlijke uitnodiging met daarin opgenomen de exacte datum van de trainingsbijeenkomst.

 

Aan belangstellenden wordt gevraagd onderstaand formulier in te vullen, af te knippen en op het moment dat de jaarlijkse contributie wordt geïnd in te leveren. Gezien de kosten die er worden gemaakt gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk deelneemt als u zich opgeeft.

 

——————————————————————————————————————————–

(naam) ……………………………………….………………., (adres)………………………………………………………………… geef mij hierbij op voor de AED training.

Ik kan op:        O dinsdagavond 12 februari

O zaterdagmorgen 16 februari

Boerhoorn activiteitencommissie

Nieuws van de activiteitencommissie

 

Alle inwoners van Westenesch zijn van harte welkom bij de volgende activiteiten.

 

Kerststuk maken

Datum:        maandag 17 december (19.30 uur)

Locatie:        CWV Emmen e.o.

 

Liefhebbers van bloemschikken opgelet! Onder leiding van Erna Haverkate kan er een kerststuk worden gemaakt. De kosten voor deze activiteit bedragen € 20, te voldoen op de avond zelf.

 

Neem zelf de volgende spullen mee:

 • Snoeischaar
 • Schilmesje
 • Groot rond plat bord

 

Graag opgeven voor 1 december bij Ina Houwing (Oude Schietbaanweg 6, 0591-619945).

 

Nieuwjaarsborrel

Datum:        zaterdag 5 januari (16.00 uur)

Locatie:        CWV Emmen e.o.

 

Het jaar 2019 komt in zicht en daarom zijn we alweer bezig met de voorbereidingen voor de nieuwjaarsborrel. Alle dorpsbewoners zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig!

 

 

Namens de activiteitencommissie,

 

Ina Houwing

Grietje Zwaving

Peter Boonstra

Jan Brinkman

Harrie van Tongeren

Boerhoorn november 2018

Aan de inwoners van Westenesch

 

Westenesch, 6 november 2018

Beste dorpsgenoten,

Onlangs is het bestuur van uw Vereniging door ambtenaren van de gemeente Emmen voorgelicht mbt de verschillende mogelijkheden die er zijn om gezamenlijk zonnecollectoren aan te schaffen en/of te plaatsen. De gemeente Emmen stimuleert de ontwikkeling van duurzame energie. Een van de mogelijkheden die toegelicht is is de inrichting van een dorpscoöperatie zonne-energie.

Daarnaast is het bestuur de mogelijkheid aan het onderzoeken een AED aan te schaffen en te plaatsen in ons dorp. Ook daarin is het bestuur voorgelicht. In het verleden is daartoe al eens een poging ondernomen.

Uit een rondgang door ons dorp is gebleken dat voor beide onderwerpen, zonnecollectoren en AED, voldoende belangstelling is om een voorlichtingsavond te organiseren.

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor deze voorlichtingsavond op:

Dinsdagavond 20 november

                               Aanvang: 19.30 uur

                               Plaats: De Eekwal

 

De bijeenkomst zal in twee gedeeltes worden georganiseerd:

Het eerste thema “AED” zal tussen 19.30 en 20.30 uur aan de orde komen.

Na een korte pauze zal in het tweede gedeelte van de avond vanaf ongeveer 20.45 uur het thema  “Zonnecollectoren” worden besproken. Voor beide onderwerpen zijn externe deskundigen aanwezig die één en ander zullen presenteren.

 

 

Tot dinsdagavond 20 november.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

Snel internet

PERSBERICHT

 

Snel internet op stoom

Bewoners buitengebied Emmen: Eindelijk!

 

Sinds begin oktober is het vraagbundelingsproject voor snel internet in de buitengebieden van Emmen op stoom gekomen. Er zijn 1128 adressen, die in aanmerking komen voor aansluiting op het glasvezelnetwerk, dat daartoe gaat worden aangelegd. Gaat worden? Dat is nog de vraag, want de start van aanleg vereist dat minimaal 50% van de adressen zich ook daadwerkelijk opgeven bij de providers. Deze inschrijvingen komen nu binnen, waardoor de stand nu al boven de 10% staat. Nog een flink aantal te gaan dus in nog slechts 5 weken, want de deadline voor inschrijving is gesteld op 1 december a.s. Voor de bewoners van het buitengebied, die allemaal al via de post en flyers zijn geïnformeerd, is het belangrijk om niet al te lang meer te wachten, want de datum van 1 december is heilig. De stichting Snel Internet Buitengebied Emmen en de firma Glasdraad Drenthe geven met genoegen extra informatie, naast de 7 informatiepunten in diverse winkels.

Er worden in november een aantal inschrijf-informatieavonden georganiseerd, terwijl gewoon direct contact met één van de ambassadeurs ook mogelijk is. Heeft u als bewoner behoefte aan advies en overleg, of gewoon nog een paar praktische vragen? Mail dan naar info@sibe.online of kijk op www.sibe.online of kijk op drenthe.glasdraad.nl. Daar ziet u wanneer er inschrijfavonden bij u in de buurt zijn en waar u de informatiewinkels kunt vinden. Nogmaals, wacht niet te lang, want hoe eerder de 50% is gehaald, hoe eerder u kunt genieten van snel internet, een goed tv-aanbod en passende telefonie. U kunt zich ook direct inschrijven via de websites van de providers.

 

Snel internet, we willen het gewoon allemaal hebben!

Jeugdbestuur

Jeugdbestuur Westenesch

 

Voor 2017 kende Dorpsbelangen Westenesch een apart Jeugdbestuur. Dit bestuur is onder de eindverantwoordelijkheid van het ´gewone´ bestuur jarenlang actief geweest in het behartigen van de belangen van de jeugd in Westenensch. In grote lijn uitte dit zich in het organiseren van verschillende jeugdactiviteiten.

In goed overleg en in afstemming met het bestuur van Dorpsbelangen Westenesch heeft een groep jongeren uit Westenesch in 2017 de taak van het jeugdbestuur overgenomen. D.w.z. dat een groep actieve jongeren nu gezamenlijk activiteiten organiseert voor de jeugd van Westenesch. Dat kan gaan om het organiseren van het ´sprietlopen´ bij het Oranjekanaal of op de Brink tot het organiseren van paaseieren zoeken voor de jongste jeugd. Onder enig toezicht van het bestuur en met een vast jaarbudget organiseert deze betrokken jongeren diverse jeugdactiviteiten door het jaar heen.

 

Uitslag Oriëntatierit d.d. 14 oktober 2018

In een prachtig herfstzonnetje deden gisteren 17 auto’s mee met de oriëntatiesrit van Westenesch. Aan het eind van de middag/ begin van de avond vond de prijsuitreiking plaats bij Wielens in Noord-Sleen. De uislag was als volgt:

 1. Jan en Geesje Eising/ Roelof en Hennie Zwaving
 2. Jarno, André, Remco, Rick, Bastiaan en Jeroen
 3. Henk en Aly Fransen/ Henk-Jan en Grietje Reinders

De poedelprijs was voor onze nieuwe inwoners de fam B. Elling.

Hopelijk lukt het volgend jaar weer om zo’n geslaagde rit te organiseren!

Nieuws van de activiteitencommissie

 

Boerhoorn activiteitencommissie

 

Alle inwoners van Westenesch zijn van harte welkom bij de volgende activiteiten.

Oriënteringsrit

Datum:        zondag 14 oktober (13.00 uur)

Locatie:        Grote Brink

 

Op veler verzoek wordt er dit jaar weer een oriënteringsrit met de auto georganiseerd!

We vertrekken vanaf de Grote Brink en eindigen bij Restaurant & Zalencentrum Wielens te Noord-Sleen. Daar zal de uitslag bekend worden gemaakt onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Ben je benieuwd welk parcours de routeplanners van Westenesch deze keer voor ons hebben

uitgestippeld? Geef je dan uiterlijk  7 oktober op bij de activiteitencommissie.

 

Vriendelijk verzoek om bij opgave aan te geven of je zelf rijdt of met iemand anders meerijdt/wilt rijden. Heb je zelf geen auto of rijbewijs? Geen probleem, dan zorgen we voor vervoer.

 

Aankondiging: kerststukje maken

Datum:        maandag 17 december

Om alvast in de agenda te zetten. Nadere info volgt!

Namens de activiteitencommissie,

 • Ina Houwing 0591-619945, Oude Schietbaanweg 6
 • Grietje Zwaving 06-21161856, Oude Schietbaanweg 15
 • Peter Boonstra 06-51162889, Westenesscherstraat 50
 • Jan Brinkman 06-18244666, Westenesscherstraat 70
 • Harrie van Tongeren 06-18245048, Westenesscherstraat 120