Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Verslag jaarvergadering maart 2019

 

 

Beknopt Verslag Jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

25 maart 2019

Manege De Eekwal

 1. Voorzitter heet iedereen van harte welkom

 

 1. Mededelingen

Afmeldingen: fam. Henk-Jan Reinders en Carlos de Munnik en Grietje Zwaving

 

 1. Notulen jaarvergadering 2017-2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen

 

 1. Verslag penningmeester over 2018

De begroting en overzicht 2018 worden uitgedeeld. De penningmeester licht punt voor punt toe. Er komt een vraag over verantwoording EOP-gelden.
De hiervoor geldende rekeningen gaan naar de gemeente en deze betaalt ze.

 

 1. Verslag Kascommissie

De kascommissie keurt het overzicht goed en verleent decharge. De nieuwe kascommissie bestaat uit: fam. Jan Fransen en fam. Jans Fransen. Reserve fam. Jan Eising

 

 1. Verslag secretaris

Er komt een vraag over de verdubbeling van de N34. Deze start in 2019. Er komt een vraag over het snoeiwerk fietspad bij Sluisvier. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente

 

 1. Samenstelling bestuur

Mw. Sonja Wijkstra treedt na 5 jaar lidmaatschap af. Nieuw bestuurslid is mw. M. Bos (er waren geen tegenkandidaten). Ambtelijk secretaris Cees Antoons stopt en mw. M. Bos neemt het secretariaat over.

 

 1. Samenstelling activiteitencommissie

Aftredend: P. Boonstra en H. v. Tongeren

Nieuwe leden: A. Klaasen en B. Elling

Vanuit het bestuur is Geert Gruppen lid.

 

 1. Rondvraag

Er komt een vraag over Dorpenzorg. De voorzitter legt e.e.a. uit.

Kapotte lantaarnpalen e.d. melden bij C. Antoons

 

P A U Z E

 

 1. Uitleg en toelichting op de geschiedenis van de omgeving en het ontstaan van het dorp Westenesch door G. Dijkstra. Hij legt e.e.a uit met beelden en fotos op het projectiescherm Deze lezing wordt door iedereen erg gewaardeerd, gezien het applaus.