Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Jaarverslag vergadering Dorpsbelangen Westenesch mei 2018

Beknopt verslag Jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

14 mei 2018

Manege De Eekwal

 

 Opening

Voorzitter opent de vergadering en de voorlopige agenda wordt akkoord bevonden.

 1. Mededelingen

Afzeggingen: Trista Kroeze en partner

Nannet Arndt

 1. Notulen vorige jaarvergadering
 • Punt 9: toevoegen nieuwe leden: Harry van Tongeren en Peter Boonstra
 1. Verslag penningmeester (overzicht uitgereikt ter vergadering)
 • Opmerkingen: de budgetten voor de EOP’s worden door de gemeente vastgesteld
 • Rekening notaris is een jaar later ingeboekt
 1. Verslag kascommissie
 • De commissie gaat akkoord en verleent decharge
 • De nieuwe leden voor het komende jaar zijn fam. Hofstra, fam. Jan Fransen en reserve-familie Jans Fransen
 1. Verslag secretaris
 • H. Houwing stelt een vraag over het onderhoud van de wegen op de es. Het bestuur houdt dit onder aandacht van de gemeente.
 • Verslag vorige vergadering wordt akkoord bevonden
 1. Bestuurssamenstelling
 • Ina Uilders treedt af als penningmeester
 • Geert Gruppen wordt benoemd als nieuwe penningmeester
 1. Nieuwe activiteitencommissie
 • Aftredend Annelies Meyer en Miranda Jipping
 • Nieuwe leden Ina Houwing en Grietje Zwaving

Buiten de georganiseerde activiteiten door de commissie is het bestuur blij met de andere activiteiten zoals bijvoorbeeld de tochten met de oude tractoren en de 40 jaar oude Kaartclub.

 1. Beleidsnotitie Westenesch

Deze notitie heeft als doel:

 • Verantwoording naar de gemeente Emmen
 • Doelstelling voor de komende jaren.

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op het beleidsplan, waarna het unaniem wordt aangenomen.

 1. Rondvraag
 • Fietspad tussen Sluisvierweg en Westenesch is slecht
 • De opbrengst van de Goede Doelenpot (carbidschieten) wordt door het bestuur verdubbeld
 • Straatnaambord “Schietbaanweg”: Hoe heet nu de overzijde van de N381?
 1. Voorzitter sluit de vergadering

 Korte pauze

 

 1. Uitleg van notaris Fokke de Vries over: “”Moet ik mijn huis opeten als ik naar een zorginstelling ga?”. Het gaat te ver om dit in het verslag op te nemen. Belangstellenden wordt aangeraden contact op te nemen met het Notariaat Suydenvelt. Voorzitter bedankt Fokke de Vries.