Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Boerhoorn december 2018

 

Aan de inwoners van Westenesch

December 2018

Beste inwoners,

Hierbij ontvangt u informatie over een aantal onderwerpen. Het betreft het volgende:

Carbidschieten

Data oud papier 2019

AED

Zonnepanelen

 

Carbidschieten:

In november heeft een evaluatiegesprek carbidschieten 2017 plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Emmen. Bij dit gesprek waren aanwezig Henk Fransen, Henk Reinders, Henk Jan Reinders en vanuit het bestuur Cees Antoons en Riekus Ensing. Naast een korte evaluatie van afgelopen jaar ging het gesprek voornamelijk over carbidschieten dit jaar. Onze insteek was: “Carbidschieten voor Westenesch hoort op de brink”.

Het gesprek heeft voor ons als Westenesch niet veel nieuws opgeleverd. De ambtenaren van de gemeente geven aan dat zij zich moeten houden aan de APV van de gemeente Emmen waarin is opgenomen dat binnen een straal van 75 meter tot bebouwing niet geschoten mag worden. Vanuit het dorp is aangedrongen op een onderhoud met de burgemeester, Eric van Oosterhout. Dit gesprek met de burgemeester heeft onlangs plaats gevonden. Eric van Oosterhout vindt carbidschieten horen bij een stuk cultureel erfgoed van Drenthe en is van mening dat dit gebruik als het kan ook op de brink van Westenesch plaats moet vinden. Alleen is de gemeente gebonden aan de opgestelde APV. We hebben nadrukkelijk ons standpunt naar voren gebracht en geprobeerd de randen van het mogelijke op te zoeken. Echter hebben we samen geconcludeerd dat schieten op de brink niet mogelijk is. Dit jaar wordt dus opnieuw afgezien van carbidschieten op de brink. Volgend jaar november wordt opnieuw het gesprek aangegaan met de burgemeester.

 

Dat houdt dus in dat het carbidschieten 31 december aan de Schapenveenweg wordt georganiseerd.

 

Data oud papier 2019:

 

12 januari                                           13 juli

  9 maart                                             14 september  

11 mei                                                   9 november

2 januari                                           13 juli

  9 maart                                             14 september  

11 mei                                                   9 november

Betreft:               Zonnepanelen

 

Beste inwoners,

 

Op 20 november heeft het bestuur een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin naast het onderwerp “AED” door de gemeente Emmen in algemene zin de mogelijkheden mbt de collectieve aanschaf en plaatsen van zonnepanelen zijn gepresenteerd.

In ons dorp is het niet altijd voor eigenaren mogelijk op hun daken panelen te plaatsen. Welke mogelijkheden biedt een collectieve aanpak in Westenesch? In omringende dorpen is een dergelijke collectieve aanpak in de praktijk al opgepakt (bv. zonnepark Oranjedorp en Scholtenzathe).

 

Na afloop van de presentatie is geïnventariseerd welke inwoners belangstelling hebben om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in Westenesch. Van de aanwezige inwoners heeft een kleine groep aangegeven belangstelling te hebben om verder onderzoek te doen.

 

Om nu een volgende stap te zetten is het noodzakelijk te weten wie belangstelling heeft. Met deze groep zal onder begeleiding van de gemeente Emmen en mogelijk andere deskundigen een vervolg bijeenkomst worden georganiseerd waarin gewerkt wordt aan een nadere, concrete, uitwerking van de mogelijkheden.

 

Aan belangstellenden wordt gevraagd onderstaand formulier in te vullen, af te knippen en op het moment dat de jaarlijkse contributie wordt geïnd in te leveren. U ontvangt t.z.t een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst.

 

——————————————————————————————————————————–

(naam) ……………………………………….………………., (adres)…………………………………………………………………  is geïnteresseerd in nader onderzoek van de mogelijkheid tot collectieve aanschaf en plaatsen van zonnepanelen.

Betreft:               AED

 

Beste inwoners,

 

Op 20 november heeft het bestuur een informatiebijeenkomst georganiseerd betreffende het gebruik van een AED. We zijn door firma Jeurissen voorgelicht over de mogelijkheden van een AED en er is aan het eind van de presentatie geïnventariseerd hoeveel belangstelling er bestaat een trainingsbijeenkomst te volgen. Het blijkt dat er voldoende belangtelling is. Daarom organiseren we met het genoemde bedrijf in februari een training AED. De training wordt gefinancierd door Dorpsbelangen Westenesch en is dus voor de deelnemers gratis. Tevens zal Dorpsbelangen het plaatsen van een of meerdere AED’s financieren.

 

De bijeenkomst zal worden georganiseerd op dinsdagavond 12 februari van 19.00 uur tot 22.15 uur bij “De Eekwal” in “De Ruif”.

 

Een groep kan maximaal uit 12 personen bestaan. Mocht er meer belangstelling zijn dan worden er twee bijeenkomsten gepland. De tweede training zal dan zijn op zaterdag 16 februari van 09.00 tot 12.30 uur bij “De Eekwal”. Eind januari volgt een persoonlijke uitnodiging met daarin opgenomen de exacte datum van de trainingsbijeenkomst.

 

Aan belangstellenden wordt gevraagd onderstaand formulier in te vullen, af te knippen en op het moment dat de jaarlijkse contributie wordt geïnd in te leveren. Gezien de kosten die er worden gemaakt gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk deelneemt als u zich opgeeft.

 

——————————————————————————————————————————–

(naam) ……………………………………….………………., (adres)………………………………………………………………… geef mij hierbij op voor de AED training.

Ik kan op:        O dinsdagavond 12 februari

O zaterdagmorgen 16 februari