Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Selecteer een maand:

Nieuws verdubbeling N34

Klik op de onderstaande afbeelding om de hele nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief verdubbeling N34 febr 17-page-001

Info van Hoornstra inzake stremming Melkweg

De komende periode staan de werkzaamheden aan de oostzijde in de planning. De Melkweg zal dan afgesloten zijn tussen de Slenerweg en de sluisvierweg. Verkeer kan via de westzijde van het Oranjekanaal. De aanliggende perceelseigenaren worden persoonlijk geïnformeerd.

Na verwachting je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Bouma

Hoornstra

Carbidschieten 2016

Ook dit jaar was het carbidschieten op onze vertrouwde Brink weer een groot succes! Hoewel Henk-Jan Reinders op de Hondsrugweg voor enig oponthoud heeft gezorgd, arriveerde het kanon (“de carbidstellage”) op tijd op de Brink.

Voor een overzicht van het carbidschieten in onze regio (Westenesch vanaf 3 min 25 s) klikt u op onderstaande foto.

caraabid-ccccc (Medium)

Boerhoorn december 2016

Westenesch, 30 december 2016

Beste Dorpsbewoners,

 

In deze laatste “Boerhoorn” van 2016 willen wij u nog graag op de hoogte brengen van een aantal zaken.

 

Carbidschieten

Tot onze grote vreugde heeft het protest van het bestuur naar de Gemeente Emmen over een nieuwe plaats om carbid te schieten geholpen. Op 31 december wordt er daarom toch op de gewone plaats, te weten de Grote Brink, met carbid geschoten. De gemeente heeft wel enige eisen gesteld. Wij verheugen ons met het dorp om de traditie van het carbidschieten te laten bestaan in zijn huidige vorm.

 

Herinnering – Nieuwjaarsreceptie

Nadat we volgens goed gebruik op oudejaarsdag met carbid hebben geschoten, willen we ook graag met elkaar het nieuwe jaar inluiden. Dit jaar vindt op 7 januari de Nieuwjaarsborrel plaats. Zoals u eerder hebt kunnen lezen bent u welkom vanaf 16.00 uur in de loods van de werktuigenvereniging.

 

Ophalen oud papier in 2017

Het oud papier wordt in 2017 op onderstaande data opgehaald. Zoals u gewend bent staat de container aan de Schapenveenweg.

 

Plaatsen container Halen container
13 januari 16 januari
10 maart 13 maart
12 mei 15 mei
7 juli 10 juli
8 september 11 september
10 november 13 november

 

Data om alvast te noteren

Schaatsen in Thialf                          3 maart 2017

Jaarvergadering 2017        20 maart 2017

Nadere informatie volgt.

 

Wij wensen u een goede jaarwisseling en hopen u op de nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten.

 

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

Boerhoorn activiteitencommissie

 

Beste Dorpsgenoten

 

Kerststukje maken

Op woensdag 14 december  heeft u  de mogelijkheid om een kerststukje te maken onder begeleiding van Mandy van Eken.  Het stukje gaan we maken in Westenesch. De locatie is bij de fam. Meijer in de schuur  Westenesscherstraat 68.  Ingang aan de achterzijde.

We gaan om 19.30 uur beginnen.  De kosten hier voor zijn  € 25.— per persoon.

Graag zelf meenemen : Snoeischaar

Schilmesje

Opgave voor 5 december

 

Nieuwjaarsborrel

U bent allen welkom op 7 januari  vanaf 16.00 uur  in de loods van de CWV.

Wij zullen zorgen voor een hapje en een drankje.

De activiteitencommissie

Henkjan Reinders Westenesscherstraat 44 643774
Jans Fransen Westenesscherstraat 88 617486
Miranda Jipping Westenesscherstraat 96 653373
Annelies Meijer Westenesscherstraat68  06-51185341
Ina Uilders Westenesscherstraat 93 640665

Boerhoorn november 2016

Beste Dorpsgenoten,

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

 

Bladruimen

Op diverse plaatsen in het dorp kan blad gestort worden. Deze plaatsen zijn aangegeven met borden. Op de verzamelplaatsen kan UITSLUITEND blad worden gestort, geen takken, wortelkluiten, etc. Er kan worden gestort tot donderdag 15 december. Hierna wordt gestort blad NIET MEER OPGERUIMD.

 

Lantaarnpalen

In het voorjaar van 2017 worden aan de Heirweg, Kromme Elleboog, Schietbaanweg en aan de Blikveldweg nieuwe lantaarnpalen geplaatst, zoals voorgesteld en besloten op de jaarvergadering van 2015.

 

Carbidschieten

Er wordt door het bestuur gezocht naar een nieuwe locatie voor het carbidschieten op Oudejaarsdag. De nieuwe locatie die wordt gekozen moet voldoen aan de nieuwe eisen die de gemeente stelt aan het schieten van carbid, maar moet ook zeker de goedkeuring van de jeugd van Westenesch hebben. Overleg hierover is gaande.

 

Snel internet

Eind oktober heeft een aantal inwoners van Westenesch een brief ontvangen van SIBE, Snel Internet Buitengebied Emmen, deze brief is ook te vinden op de website van Westenesch. Deze stichting wil voor alle inwoners in de buitengebieden snel internet mogelijk maken. Snel internet is immers tegenwoordig onontbeerlijk, zowel voor een goede (agrarische) bedrijfsvoering, als voor privégebruik. Wij willen u daarom met klem vragen om de petitie op de website www.SIBE.online te tekenen of de intentieverklaring te ondertekenen waarmee vrijwilligers bij u langs de deur kunnen komen.

De activiteiten van SIBE worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de Gemeente Emmen.

 

Windmolens

Vrijdag 25 november is het eerste gebiedsplatformoverleg geweest met de gemeente Emmen en andere betrokken partijen over de te plaats windmolens langs de N34. Deelnemers uit Westenesch zijn:

 • Mw. A. Capel, Blikveldweg 4
 • G. Wierts, Blikveldweg 2
 • C. Antoons, Heirweg 18.

U wordt via de website op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

November 2016

 

 

Brief gemeente inzake Carbidschieten

U heeft een verzoek gedaan om carbid te schieten op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur op de locatie: Schapenveenweg, percelen 250 en 480 te Emmen.

Dit verzoek hebben wij ontvangen en is bij ons geregistreerd als zaak-97640-2016.

 

Wij hebben de locatie getoetst aan de regels van artikel 2:32 van de APV. De aangegeven locatie voldoet aan de vastgestelde regels. De locatie is op de door ons vastgestelde locatielijst geplaatst. U kunt carbid gaan schieten met oud en nieuw. Voor het raadplegen van de definitieve locatielijst (collegebesluit van 29 november 2016) verwijzen wij u naar onze website.

 

NB: Wij wijzen u erop dat voor het schieten van maximaal 5 bussen een afstand tot woonbebouwing in acht genomen moet worden van 50 meter. Bij meer dan 5 bussen wordt deze minimale afstand 75 meter. Het aantal bussen is het totale maximum aantal per locatie.

Verder gelden de volgende afstandscriteria: 300 meter tot intramurale zorginstellingen, gebedshuizen en  dierenverblijven (inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer zoals veebedrijven, maneges e.d.).

 

Nadere informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Emmen via e-mail gemeente@emmen.nl onder vermelding van het bovengenoemde zaaknummer.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

Teamleider Frontoffice 3,

de heer W. Klement

Verslag vervolgbijeenkomst gebiedsproces windenergie d.d. 17 november 2016

Verslag Tweede bijeenkomst

Gebiedsproces windenergie

Gemeente Emmen

 

Datum: donderdag 17 november 2016

Plaats: gemeentehuis Emmen

Tijd: 19.00 uur- 21.45 uur

Aantal aanwezigen: 28 personen vanuit Delftlanden, Diphoorn, Noord-Barge, Westenesch

Vertegenwoordiging gemeente Emmen: dhr. E.Snijder (projectmanager windenergie)

dhr. B.Derksen( begeleider windproces)

mevr.  M.Zomers

Onafhankelijk voorzitter: dhr.D.Pit uit Leuwarden

 

Dhr. Snijder verwelkomt iedereen, stelt voor de volgende agenda af te werken:

 

*opening

* gebiedsproces

* doel bijeenkomst

* overzicht aanmeldingen

* bepalen deelnemers gebiedsplatform N34

 

Hij merkt op, dat de beoogde voorzitter, de heer E.Dannenberg , nog niet is voorgedragen.

Hij geeft aan, dat 4-7 omwonenden in het platform komen. De initiatiefnemers Raedthuys en Intocon beide met 1 of 2 vertegenwoordigers en de gemeente met 1 peroon, dhr. B.Derksen.

Onderwerpen voor het gebiedsplatform zijn in de “Gedragscode Windenergie gemeente Emmen” op blz. 5 te vinden.

De eerste bijeenkomst van het op te richten gebiedsplatform zal zijn op vrijdagavond 25 november 2016.

Centrale doel van deze avond is te bepalen wie de 7 omwonenden worden. Er zijn 13 aanmeldingen.

 

Dhr. H.Ensing (vz. EOP Westenesch)vraagt naar de taak van het platform. Kan het platform invloed

uitoefenen op de posities van de windmolens? Dhr. Snijder antwoordt, dat er 29 megawat  geleverd moet worden in gebied N34; 7 windmolens gepland staan; de locatie nog niet vaststaat en de hoogte ook niet.

Dhr.C.Antoons (omwonende Westenesch) vraagt of omwonenden voorstellen t.a.v. van locatie en hoogte kunnen afwijzen. Dhr. Snijders merkt op, dat voorstellen terug gaan naar de gemeenteraad en dat die bepaalt.

Dhr.G.S.Dost (omwonende Delftlanden) deelt mee, dat een amendement van Partij v.d.Arbeid, Wakker Emmen en CDA tijdens de raadsvergadering is aangenomen, waarin verwoord wordt, dat elk van de drie aangewezen gebieden zelf mag bepalen hoe hoog de molens worden ( 149 of 200 meter). De bescherming van 149 meter is bij de N34 weggevallen door dit amendement.

Dhr. Snijder merkt op, dat beide hoogtes kunnen.

Dhr. Ensing vraagt waar het vanaf hangt of er 1 of 2 vertegenwoordigers uit de initiatiefnemers komen. Dhr.Snijder vermoedt dat dhr. H. in ’t Hout zich aanmeldt namens Intocon en  de heren Van Bussel en Vermeulen van Raedthuys.

Mevr. Sanders ( omwonende Noord-Barge) vraagt of iemand buiten de 2000 m. cirkel ook in het platform plaats kan nemen.

Dhr. Faber ( Sleen) merkt op, dat er afgeweken kan worden van de structuurvisie. Wat wordt hiermee bedoeld? Dhr. Snijder antwoordt, dat de structuurvisie met amendement is vastgesteld. Voorstellen vanuit het gebiedsplatform kunnen ingediend worden.

Mevr. Capel (omwonende Westenesch) vraagt of er gestemd gaat worden bij de besluitvorming.

Dhr. Derksen merkt op, dat er gestreefd wordt naar consencus binnen het platform. Hij wijst erop, dat de voorzitter een belangrijke rol speelt en aan moet voelen hoe tot besluitvorming te komen.

Uiteraard zijn voormelde punten belangrijk, want ook met onderbuikgevoelens moet rekening gehouden worden.

Van de dertien aanmeldingen trekken uiteindelijk 5 personen zich terug.  De discussie spitst zich nu toe op : wie valt er nu nog af.

 

Na uitgebreid overleg geeft Diphoorn te kennen de wens twee vertegenwoordigers te hebben in te trekken, waardoor de samenstelling van het platform een feit is.

 

Het gebiedsplatform bestaat uit:  mevr. A.Capel- van Selm (Westenesch)

dhr.G.Wierts (Westenesch)

dhr. C.Antoons (Westenesch)

dhr. H.Nijkamp (Noord-Barge)

mevr. M.Katoen (Noord-Barge)

dhr. G.S.Dost (Delftlanden)

dhr. J. van Tilburg ( Diphoorn)

 

notulant : G.Wierts

gwierts@hotmail.com

 

Windmolens, verslag bijeenkomst gemeente Emmen 1 november

Verslag informatiebijeenkomst vorming platform van de gemeente Emmen

 

Datum: dinsdag 1 november 2016

Plaats: Hampshire Hotel Emmen

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

 

het programma van de avond was:

 • Opening
 • Presentatie over Fase 3 windenergie/ gebiedsproces
 • Voordragen voorzitter voor de drie platforms in de gebieden
 • Toelichting platform in de gebieden
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen
 • Mogelijkheid om aan te melden voor deelname aan het platform in uw gebied.

klik hier voor het volledige verslag

 

BLAD

Er kan tot 15 december blad gebracht worden naar de gebruikelijke plekken. Daarna haalt de gemeente het blad niet meer op!!

Het gaat alleen om blad en niet om takken en ander tuinafval.