Westenesch.nl

  • Het Oranjekanaal

  • De kleine Brink

  • De Brink

  • De Zwaaikom

  • Het Haventje

  • De Boermarke

  • Het Hunebed

Brief gemeente Emmen inzake Windmolens

11 januari 2018
Windmolens toch mogelijk binnen gemeentelijke
voorwaarden
Het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk wordt binnenkort weer
opgestart. De besprekingen om tot een windmolenpark te komen, waren
eind 2017 stil komen te liggen in alle drie aangewezen gebieden in de
gemeente Emmen. Dit nadat de initiatiefnemers Raedthuys en Yard
hadden aangegeven dat zij niet konden bouwen onder de voorwaarden van
de gemeente en omwonenden. Een van de initiatiefnemers in het gebied
Pottendijk, de heer Deddens, heeft echter aangegeven dat hij openstaat
voor een ontwikkeling van windenergie op de Pottendijk, binnen de
randvoorwaarden. De gemeente wil medewerking verlenen om de
noodzakelijke procedures hiervoor op te starten. Voordat een vergunning
wordt ingediend, zal het plan van de heer Deddens worden besproken
binnen het Gebiedsplatform Pottendijk.
Wethouder René van der Weide:“Als gemeente hebben wij in de afgelopen
periode intensief gesproken met alle partijen om weer voortgang in het proces
te krijgen. Met het initiatief van Deddens lijkt dat te lukken en onder de
gemeentelijke voorwaarden. Belangrijkste uitgangspunt is dat wij de hinder
zoveel mogelijk willen beperken binnen de provinciale taakstelling.”.
Energiepark Pottendijk
In het plan ‘Energiepark Pottendijk’ van de heer Deddens is zowel windenergie
als een zonnepark opgenomen. Het initiatief voldoet aan de eisen, die de
gemeente gesteld heeft aan de windmolens, zodat hinder voor omwonenden
zoveel mogelijk beperkt wordt. De 6 tot 8 windmolens komen naar alle
waarschijnlijkheid op minimaal 1.100 meter afstand van alle woningen in het
gebied te staan. Het plan voldoet ook aan de gemeentelijke eis van maximaal
149 meter tiphoogte. De windmolens leveren minimaal 26,2 MW en maximaal
33,6 MW op. Het plan voor een zonnepark gaat uit van 30MW.
In het hele gebied Pottendijk is ruimte voor 12 windmolens. Dit moet
uiteindelijk 50,5 MW aan windenergie opleveren.
Compensatie
De initiatiefnemer van het plan Energiepark Pottendijk geeft aan rekening te
willen houden met zorgen van omwonenden. Hij gaat met de leden van het
gebiedsplatform in gesprek om tot een gedragen plan te komen. Ook wil hij
afspraken maken over afdrachten aan het gebied. Dit is ook zo afgesproken in
de de gedragscode, die de gemeenteraard heeft vastgesteld.
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, Tymen
Hein Corporaal, via tel 14 0591.
team Communicatie
Raadhuisplein 1
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Tel: 14 0591
Fax (0591) 68 52 05