Westenesch.nl

 • Het Oranjekanaal

 • De kleine Brink

 • De Brink

 • De Zwaaikom

 • Het Haventje

 • De Boermarke

 • Het Hunebed

Agenda jaarvergadering 20 maart 2017

boerhoorn sjabloonenda jaarvergadering Dorpsbelangen Westenesch

20 maart 2017 – 20.00 uur

Manege de Eekwal

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en vaststellen definitieve agenda

 

 1. Sprekers
 • De heren Blaauwgeers, Wenneker en Geertsema lichten het beleid van de gemeente Emmen inzake het onderhoud groen en wegen in en rondom Westenesch toe.

 

 1. Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

 1. Korte pauze

 

 1. Notulen jaarvergadering 2016
 • Deze staan op de website westenesch.nl: klik hier.

 

 1. Verslag jaar 2016 – 2017 van secretaris en penningmeester

 

 1. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie

(nieuwe commissie fam. Arnt en fam. Hofstra, reserve fam. Fransen)

 

 1. Bestuurssamenstelling
 • Het bestuur heeft dhr. R. Ensing bereid gevonden nog een periode als voorzitter te willen fungeren en stelt de vergadering voor hiermee akkoord te gaan. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris.

 

 1. Benoeming nieuwe activiteitencommissie
 • Aftredend: Henk-Jan Reinders en Jans Fransen
 • Nieuwe leden: Peter Boonstra en Harry van Tongeren

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting van de vergadering

Na de vergadering kan onder het genot van een hapje en aan drankje worden nagepraat.

 

* een kopie van de notulen kan desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris. Daarnaast zal er een beperkt aantal verslagen ter vergadering aanwezig zijn.

 

UITNODIGING

De firma Hoornstra verzorgt bij de onderdoorgang van de N381 de aansluiting van de waterleiding uit Emmermeer. Hierbij is een gedeelte van het kanaal drooggelegd. De firma nodigt hierbij de inwoners van Westenesch uit om op

zaterdag 18 maart om 10.00 uur

te komen kijken bij de werkzaamheden aan het Oranjekanaal aan de oostzijde. Een toelichting over de werkzaamheden wordt verzorgd door de firma Hoornstra.